Warunki gwarancji

Wyrób jest objęty 12-miesięczną gwarancją od momentu odbioru towaru osobiście przez zamawiającego lub przez osobę do tego upoważnioną.

 

Wyrób jest rękodziełem, dopuszczalne więc są drobne różnice w kolorystyce (także w wybarwieniu logo), wymiarach i cięciach. Sklejka jest materiałem higroskopijnym, dlatego okładki mogą ulegać wichrowaceniu (wyginaniu, ze względu na różnice w wilgotności powietrza).

 

Gwarant nie odpowiada za wady/uszkodzenia powstałe w wyniku działań czynników zewnętrznych, w transporcie, w związku z użyciem wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem, z uderzeniem ciał obcych, pożarem lub innymi podobnymi zdarzeniami (siła wyższa).

 

Gwarant nie ponosi także odpowiedzialności za zniszczenia spowodowane próbą samodzielnych napraw lub przeróbek przez klienta, za wszelkie mechaniczne uszkodzenia (np. porysowanie, przypalenie, zahaczenie, oderwanie itp.) ani za uszkodzenia, wynikające z nadmiernej eksploatacji. W przypadku zalania wyrobu wodą lub inną cieczą (środki chemiczne) należy go niezwłocznie wytrzeć.

 

Ewentualne reklamacje należy złożyć na piśmie, powołując się na dokumenty zakupu, podając datę odbioru oraz możliwie dokładnie opisując usterkę. W miarę możliwości należy udokumentować wady zdjęciami. Koszt dostawy do siedziby firmy reklamowanego produktu pokrywa zgłaszający reklamację. W przypadku uwzględnienia reklamacji wysyłamy na nasz koszt. W innym przypadku koszty pokrywa zgłaszajacy reklamacje. W przypadku uszkodzenia paczki, należy niezwłoczne sporządzić protokół z podpisem kuriera i poinformować o tym gwaranta.

 

Niedopuszczalne są próby rozerwania, sprawdzania wytrzymałości złącz, zawiasów i mocowania dekorów. Niedopuszczalne jest również składowanie piętrowe ze względu na możliwość uszkodzenia, porysowania i urwania dekorów.